Bramen….


IMG_2360 (Small)

IMG_2365 (Small)

IMG_2361 (Small)

Braam is de naam van het plantengeslacht met de wetenschappelijke naam Rubus. Het is ook de naam van de vruchten van enkele belangrijke vertegenwoordigers van dit geslacht. Dit artikel behandelt beide begrippen.

De cultuurbraam is ontstaan uit kruisingen van verschillende braamsoorten, waardoor er geen soortnaam aan gegeven kan worden. Meestal worden de rassen van de cultuurbraam daarom onder het geslachtRubus en de sectie Moriferi gerangschikt.

Tot Rubus behoren meer dan 600 soorten. De meeste bramensoorten zijn min of meer ingewikkelde kruisingsproducten tussen verschillende soorten.

Voor de teelt van bramen worden alleen nog stekelloze rassen gebruikt. Deze rassen zijn ontstaan uit kruisingen tussen verschillende Rubus-soorten en worden alleen onder de geslachtsnaam Rubus vermeld. Een bekende veelgebruikte doornloze cultivar is Rubus ‘Thornless Evergreen’.

De gewone braam (Rubus fruticosus) is een in heel Europa inheemse plant die met name langs bosranden voorkomt. De plant is een heester die 2 tot 6 meter hoog wordt. Elk jaar worden nieuwe stengels gevormd. Alleen de tweejarige stengels dragen vrucht, waarna deze afsterven.

 

Advertenties

Zonnebloem….


IMG_2352 (Small)

 

IMG_2350 (Small)

 

De zonnebloem is bijna uitgebloeid. Deze twee bloemen kon ik nog in al zijn glorie fotograferen.

Schaapskooi in Wijboschbroek….


???????????????????????????????????????

 

???????????????????????????????????????

 

???????????????????????????????????????

 

Schaapskooi Schijndel is een schaapskooi die fungeert als trefpunt van waaruit wandelend en fietsend het Wijboschbroek en het Nationaal Landschap Het Groene Woud verkend kan worden. Rondom de kooi zijn diverse inheemse rassen te zien, zoals het Drents heideschaap, het Veluws heideschaap, het MergellandschaapSchoonebeker heideschaapZwartblesschaap en Kempisch heideschaap.

De schaapskooi levert een bijdrage aan het natuurbeheer van het Wijboschbroek en de Smaldonk. De schapen begrazen de dreven en de bermen in dit gebied. Zo voorkomen ze het dichtgroeien van deze plaatsen. De schaapskudde is van 1 april tot 1 november in dit gebied aan het werk in opdracht van Staatsbosbeheer en de gemeente Schijndel.

De schaapskooi is gelegen aan de Martemanshurk 12 te Schijndel. Bij de kooi zijn alle activiteiten rondom het houden van schapen te zien. Zo is er onder andere jaarlijks een lammetjes- en scheerdersdag. (bron: wikipedia)

Wijboscherbroek….


????????????????????????????????????????????????

 

????????????????????????????????????????????????

 

Wijboschbroek is een natuurgebied, gelegen ten noorden van Schijndel. Het is 248 ha groot en zal worden uitgebreid tot 550 ha door aankoop van enclaves. Het wordt beheerd door Staatsbosbeheer.

Het Wijboschbroek is ontstaan als ontginning van een oorspronkelijk broeklandschap ten oosten van het gehucht Wijbosch. Deze lemige bodem vormde een overloopgebied van het beekdal van de Aa. Dwars door het Wijboschbroek stroomt de Biezenloop, een zijtak van de Aa. Het Wijboschbroek behoorde tot in de achttiende eeuw tot de gemeentegronden van Wijbosch en Schijndel. Inwoners van deze dorpen mochten het gebied gebruiken om het vee te laten grazen. Het noordwestelijke deel van het lemige broekland was al in de achttiende eeuw beplant met bos, maar het grootste deel van het Wijboschbroek bestond uit een open drassig broekland dat naadloos aansloot op het Veghels Broek (De Dubbelen en Grootdonk) te Veghel. Rond 1750 werden delen van het broeklandschap op grote school rationeel verkaveld en aangeplant met populieren. Als ontginningsas werd daarbij gebruikgemaakt van de Veghelsedijk, de oude verbindingsweg tussen Schijndel-Wijbosch en Veghel. Het resultaat van deze ontginningen was het kenmerkende Meierijse populierenlandschap dat zich hier grofweg uitstrekte in de driehoek DintherVeghel en Schijndel. Het Wijboschbroek vormt het middelpunt van dit populierenlandschap. Door de aanleg van sloten werd het gebied gedeeltelijk ontwaterd en omgezet in weiland. Van 18501900 begon de systematische bebossing, waartoe rabatten werden aangelegd. De boomgroei bestond wederom uit populieren met daaronder hakhout, bestaande uit wilgen en elzen. In de 20e eeuw werd dit bostype vervangen door opgaand bos. Vanaf 1954 werd er ook veel naaldhout aangeplant. De verlaging van de grondwaterstand in de twintigste eeuw, had een grote invloed op de vegetatie in het gebied. Door de verstedelijking van de regio, waaronder uitbreiding van Wijbosch, Veghel en de aanleg van de Rijksweg A50 is het landschapsbeeld aangetast. Het aangrenzende populierenlandschap rond Kilsdonk en De Dubbelen is verdwenen, waardoor het behoud van het Wijboschbroek nog belangrijker is geworden. Het landschap kent dan ook een hoge cultuurhistorische waardering. In 1944 zijn vanuit het Wijboschbroek door de Duitsers aanvallen uitgevoerd op Veghel en tevergeefs op Schijndel. Hier is verder weinig over bekend. Wel zijn hier sporen van terug te vinden in het Wijboschbroek zelf. (bron: Wikipedia)